1.4 BUS

Projekt: "Wykorzystanie technologii zobrazowania stereoskopowego 3D w produkcji symulatorów" w ramach działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii - Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Całkowita wartość: 3 112 250,00

Wartość dofinansowania: 1 669 337,50

Charakter udziału w realizacji: Realizator projektu