1.4 Kabel

Projekt: "Opracowanie i wdrożenie systemu ochrony obwodowej z wykorzystaniem radaru kablowego, PKWiU: 31.62.11-57.29" w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii - działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Całkowita wartość: 1 383 910,00

Wartość dofinansowania: 737 843,75

Charakter udziału w realizacji: Realizator projektu